" />

International Conference

Shakespeare-Cervantes-Llull: Literary Images of Madness

International Conference - Shakespeare-Cervantes-Llull: Literary Images of Madness

Home

 (For Spanish and English versions, please scroll down).

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València organitza per las propers 2, 3 i 4 de novembre de 2016 un congrés científic internacional, aprofitant l’avinentesa del 4t centenari de la mort de Cervantes i Shakespeare i el 7é centenari de la mort de Ramon Llull. El tema general del congrés serà: “Imatges literàries de la follia: Llull-Cervantes-Shakespeare”.

Director:

Dr Carles Padilla Carmona

Coordinadors científics:

Dra. Begoña Pozo Sánchez

Dr. Sergio Maruenda Bataller

 

Les línies temàtiques proposades per al congrés són les següents:

 • Imatges literàries de la follia en la literatura universal.
 • Ramon Llull, l’alta saviesa de la follia: relacions entre teologia, mística i literatura. “Els folls de Déu” i “els folls d’amor”.
 • Follia, paròdia i crítica social en la novel·la de Cervantes i en la novel·la europea.
 • La transformació en escena: influència dels personatges folls shakesperians.
 • Representacions de la follia en la narració i la poesia des de l’Antiguitat: “bojos savis”, “parladors de veritats” i “bojos reals”.
 • Representacions de la follia al teatre clàssic: “stulti”, “insani”, “dementi” i altres bojos i marginats.
 • Llull, Cervantes i Shakespeare: reptes de la traducció de la follia.
 • Reflexos novel·lescos, poetics i teatrals de la cosmovisió carnavalesca: follia i exaltació del món a l’inrevés.
 • El tractament de la follia, vinculat a l’obra d’aquests autors, als discursos audiovisuals i dels media.
 • Metàfores i al·legories de la follia en la literatura: de la saviesa i la prudència a la violència i el crim.

Per a més informació, consulteu la circular del congrés.

_________

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València organiza para los próximos 2, 3 y 4 de noviembre de 2016 un congreso científico internacional con motivo de la celebración del 4º centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare y el 7º centenario de la muerte de Ramon Llull. El tema general del congreso será: “Imágenes Literarias de la Locura: Llull-Cervantes-Shakespeare”

Director:

Dr Carles Padilla Carmona

Coordinadores científicos:

Dra. Begoña Pozo Sánchez

Dr. Sergio Maruenda Bataller

 

Las líneas temáticas propuestas para el congreso son las siguientes:

 • Imágenes literarias de la locura en la literatura universal.
 • Ramon Llull, alta sabiduría de la locura: relaciones entre teología, mística y literatura. “Los locos de Dios” y “los locos de amor”.
 • Locura, parodia y crítica social en la novela de Cervantes y en la novela europea.
 • La transformación en escena: influencia de los personajes locos shakespeareanos.
 • Representaciones de la locura en el teatro clásico: “stulti”, “insani” y “dementi”, y otros locos y marginados.
 • Llull, Cervantes y Shakespeare: retos en la traducción de la locura.
 • Reflejos novelescos, poéticos y teatrales de la cosmovisión carnavalesca: locura y exaltación del mundo al revés.
 • El tratamiento de la locura, vinculado a estos autores, en los discursos audiovisuales y de los media.
 • Metáforas y alegorías de la locura en la literatura: de la sabiduría y la prudencia a la violencia y el crimen.

Para más información, consulten la circular del congreso.

________

On the occasion of the of the 400th anniversary of the death of Cervantes and Shakespeare and the 700th anniversary of the death of Ramon Llull, the Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació of the Universitat de València has organized an international conference on the 2nd, 3rd and 4th of November  2016. Its general themes is “Literary images of madness: Llull-Cervantes-Shakespeare”.

Conference convenor:

Dr Carles Padilla Carmona

Scientific committee:

Dra. Begoña Pozo Sánchez

Dr. Sergio Maruenda Bataller

 

Papers on the following topics are welcome:

 • Literary images of madness in world literature.
 • Ramon Llull, the high wisdom of insanity: relationships between theology, mysticism and literature; “God’s fools” and “love’s fools”.
 • Madness, parody and social criticism in Cervantes’s novels and in European fiction.
 • Transformation of the stage: the influence of Shakespeare’s mad characters.
 • Representations of madness in narrative and poetry: “wise fools”, “true speakers” and “real fools”.
 • Representations of madness in classical theatre: “stulti”, “insani”, “dementi” and other fools and marginalized characters.
 • Llull, Cervantes, Shakespeare: the challenges of translating madness.
 • Reflections of the carnivalesque cosmovision in poetry, theatre and fiction: madness and exaltation of the world upside down.
 • Madness in Llull, Cervantes and Shakespeare as represented in audio-visual discourses and in the media.
 • Metaphors and allegories of madness in literature: from wisdom and prudence to violence and crime.

For more information, please check the conference call for papers.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 9 ?